bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju oraz ich kompetencje

Osoby funkcyjne:

Renata Zygmunt

dyrektor

Beata Dreszer

wicedyrektor

Alicja Szpiech

wicedyrektor

Bogusława Tarnawska

główna księgowa

Zofia Bernacka

sekretarz szkoły

Robert Bernaś

kierownik gospodarczy

Paweł Szpak

kierownik internatu

Teresa Nowicka

kierownik praktyk

 

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły - Renata Zygmunt
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor realizuje swoje kompetencje poprzez:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną szkoły;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami;
 4. dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 5. decydowanie o sprawach kadrowych;
 6. współpracę z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

Rada Pedagogiczna swoje uprawnienia realizuje poprzez:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 2. zatwierdzanie klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. opiniowanie organizacji pracy szkoły i planu finansowego.
   

Rada Rodziców uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

 1. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
 2. występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły;
 3. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców.

 

Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły i uczniów określonych w regulaminie.

 

Wyżej wymienione organy powinny informować się wzajemnie o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora, którego zakres kompetencji ustala dyrektor.

 

Realizacja zadań szkoły następuje poprzez:

 1. umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej;
 2. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 3. umożliwianie rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp:

 1. opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 2. opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek, obozów i biwaków organizowanych przez szkołę sprawują nauczyciele odpowiedzialni za ich organizację;
 3. opiekę nad uczniami przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych sprawują nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów.
Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:
 1. pomoc materialna uczniom z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych w formie zapomogi pieniężnej, stypendiów dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, programu Agencji Własności Rolnych;
 2. forma stypendiów dla uczniów najbardziej uzdolnionych.
Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanym „wychowawcą „ uczących w tym oddziale przez cały tok nauczania w danym typie szkoły.

Dyrektor szkoły, na umotywowaną pisemną prośbę rodziców lub uczniów, może wyrazić zgodę na zmianę wychowawcy w danym oddziale.

Koordynatorem wyżej wymienionych działań jest dyrektor szkoły.

Kadrę szkoły stanowi zespół wykształconych pedagogów.
 

 Opublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Dokument z dnia: 23.12.2010
Dokument oglądany razy: 3 256