bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje Regionalnej szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju.

Cele i zadania Szkoły: Szkoła realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67, poz. 329 z 21 czerwca 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz aktach wykonawczych wydanych do tej ustawy wraz ze zmianami określonymi w ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy Karta Nauczyciela oraz innych ustaw.

1. Kształcenie i wychowanie w Szkole ma na celu wszechstronny, intelektualny, emocjonalny, moralno-społeczny i fizyczny rozwój uczniów, opierający się o ich indywidualne zainteresowania i predyspozycje, a pozostający w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego i ekologicznego stylu życia. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom równe traktowanie i tolerancję światopoglądową oraz prawo do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

2. W szczególności Szkoła: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa dojrzałości, b) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, d) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły, e) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie, f) w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej organizuje się dyżury nauczycielskie na przerwach oraz różnorodne działania profilaktyczne.

3. Opiekę nad uczniami Szkoły sprawują: a) na terenie Szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący te zajęcia. Obowiązkiem nauczycieli jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć na każdej lekcji. W przypadku niedyspozycji ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia kieruje go do wychowawcy, a w niektórych przypadkach do pedagoga szkolnego lub dyrekcji Szkoły, b) podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie wycieczek i obozów naukowych: wychowawca, nauczyciele lub rodzice uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora planem tych zajęć. Opiekunowie zobowiązani są do poznania i realizowania przepisów BHP oraz złożenia w dyrekcji Szkoły stosownej dokumentacji, w tym pisemnej deklaracji odpowiedzialności za uczniów w terminie wyznaczonym przez dyrekcję, c) podczas przerw międzylekcyjnych - nauczyciele, zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów.

4. Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną opieką wychowawcy klasy, który zobowiązany jest w ciągu pierwszego miesiąca nauki do zebrania dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej, warunków domowych ucznia, poprzez ankiety i indywidualne rozmowy z rodzicami. Informacje o uczniach szczególnej troski wychowawca ma obowiązek przekazać pedagogowi szkolnemu oraz zespołowi uczącemu w danej klasie i wspólnie zorganizować szczególne formy opieki. Wychowawcy oraz pozostali nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Uczniowie, którzy z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebują opieki, korzystają w miarę możliwości ze stałej lub doraźnej pomocy materialnej.

6. Specjalistyczną opiekę pedagogiczno-psychologiczną w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli pełni w Szkole pedagog szkolny.

7. Dla zapewnienia sprawnej działalności opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klas. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel- wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.Opublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Dokument z dnia: 14.04.2016
Dokument oglądany razy: 691