bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek publiczny

Majątek Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju

AKTYWA  2 094 874,53 zł
A. Aktywa trwałe  1 692 374,95 zł
A I. Wartości niematerialne i prawne  0,00 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe  1 692 374,95 zł
w tym budynki i lokale  1 551 133,63 zł
A.III. Należności długoterminowe  0,00 zł
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe  0,00 zł
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  0,00 zł
B.  Aktywa obrotowe  402 499,58 zł
B.I. Zapasy  2 338,27 zł
B.II. Należności krótkoterminowe  388 571,23 zł
B.III. Środki pieniężne  11 590,08 zł
w tym środki na rachunkach bankowych  11 590,08 zł
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe  0,00 zł
B.V. Rozliczenia międzyokresowe  0,00 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych  106 361,28 zł
Umorzenie środków trwałych  1 038 763,45 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych  1 046 007,78 zł

  

Stan na 31 grudnia 2016 rokuOpublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 23.05.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Dokument z dnia: 14.04.2016
Dokument oglądany razy: 598