Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Projekt realizowany jest jako projekt systemowy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu jako głównego realizatora. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 114 406 155,42 zł. a  jego realizację zaplanowano na okres od 3 stycznia 2011r do 30 czerwca 2015r.

Rozwój Dolnego Śląska stawia nowe zadania przed absolwentami szkół zawodowych, a co za tym idzie wzrastają wymagania wobec kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym.  Wzrost bezrobocia i rosnący kryzys gospodarczy powodują, iż większe szanse na znalezienie pracy będą miały osoby posiadające wysokie specjalistyczne kwalifikacje zawodowe
i rozwinięte umiejętności społeczne. Dlatego potrzebna jest nowa jakość procesu dydaktycznego opartego na dobrze wyposażonej bazie techno-dydaktycznej, nowatorskich metodach i programach nauczania. W ramach działania 9.2 zamierza się objąć projektem
w latach 2011 – 2015 wszystkich uczniów realizujących kształcenie zawodowe na Dolnym Śląsku w 14 kluczowych dla Dolnego Śląska branżach (turystycznej, mechanicznej, budowlanej, informatycznej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, samochodowej, ekonomicznej, handlowo-usługowej, rolniczej, medycznej, logistyczno-spedycyjno-transportowej, odzieżowej i telekomunikacyjnej). Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Włączenie ich w ten proces spowoduje pożądane powiązanie szkół z rynkiem pracy.

Wsparciem planuje się objąć łącznie 56 000 uczniów we wszystkich 250 młodzieżowych szkołach zawodowych Dolnego Śląska (zasadniczych, technikach, policealnych oraz szkołach specjalnych) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego. Wszystkie formy wsparcia będą w równym stopniu dostępne dla dziewcząt i chłopców.

Cele szczegółowe projektu: 

 • rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców,
 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów realizujących kształcenie zawodowe,
 • poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy,
 • włączenie pracodawców w proces kształcenia w 250 szkołach zawodowych,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy,
 • doposażenie pracowni zawodowych szkół branżowych uczestniczących w projekcie kształcących w 7 wiodących branżach

Działania projektu  mają powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy, kładąc nacisk na umiejętności, a nie same wiadomości, przez co gospodarka regionu zyska lepiej przygotowaną kadrę.

Udostępnienie Systemu Informacji Zawodowej i Branżowej dla 250 szkół, zawierającego kompendium wiedzy na temat dalszego kształcenia, zatrudnienia, specyfiki branż stanowić będzie wsparcie dla uczniów w kreowaniu dalszego funkcjonowania, planowania kariery edukacyjno-zawodowej, opracowania własnego portfolio.

We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • praktyki/staże zawodowe
 • fora zawodowe
 • targi pracy i prezentacje zawodowe
 • kursy kwalifikacyjne zawodowe
 • projekty zawodoznawcze
 • zakup pomocy dydaktycznych
 • wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych
 • zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich
 • udostępnienie 155 zespołom szkół Systemu Informacji Zawodowej i Systemu Informacji Branżowej
 • wyjazdy na zagraniczne targi branżowe
 • udział w konkursach na najlepszego ucznia w zawodzie.
JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com