Wiadomości

Komunikaty Zespołu Projektu Joomla!

W dniu 12 listopada 2012 r. uczniowie klas III Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju brali udział w zajęciach, zorganizowanych przez wykładowców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, w ramach projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji".

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Koła naukowe to wspaniała możliwość poznania nowych obszarów i rozszerzenia wiedzy z zakresu nauk matematycznych i przyrodniczych, przedsiębiorczości, języków obcych i teleinformatyki (ICT).

W dniu 11 listopada, w rocznicę przekazania przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten przypomina nam o wydarzeniach roku 1918 kiedy Naród Polski po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię odzyskuje stopniowo niepodległy byt państwowy.

W dniu 9 listopada 2012 roku w Regionalnej Szkole Turystycznej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Młodzież RST wraz ze swoimi nauczycielami przygotowała program artystyczny składający się z utworów muzycznych i literackich kojarzonych powszechnie z odzyskiwaniem przez Polskę i Polaków jakże upragnionej i oczekiwanej przez lata niepodległości. Pamiętaliśmy nie tylko o wydarzeniach roku 1918 i lat niewoli poprzedzających tą datę. Wiemy przecież, że o wolność i niepodległość trzeba walczyć każdego dnia. W latach pokoju i niepodległości poprzez naukę, pracę i służbę dla dobra naszych i przyszłych pokoleń.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Uroczystość w RST była szczególną okazją do złożenia ślubowania na sztandar przez uczniów klas pierwszych, którzy obiecali swoją postawą i zaangażowaniem dobrze wypełniać obowiązki ucznia Regionalnej Szkoły Turystycznej Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

W trakcie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Drożyńska, która przypomniała wszystkim zebranym co dla nas uczniów i nauczycieli znaczą dziś słowa: niepodległość i wolność.
W programie artystycznym udział wzięli uczniowie Regionalnej Szkoły Turystycznej przygotowani przez nauczycieli: Panią Danutę Droździk i Mironę Duńkę. Spośród wielu wykonawców szczególne brawa i słowa uznania należą się naszej uczennicy Dominice Mierzwie, której pozazdrościć możemy pięknego głosu.

SUKCES REGIONALNEJ SZKOŁY TURYSTYCZNEJ
W POLANICY ZDRÓJ

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
„SZKOŁA DLA RYNKU PRACY”

W dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2012 r., Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy zdroju otrzymała taką oto informację:

„Szanowna Pani,
Wyniki konkursu zostały zamieszczone na stronie KOWEZiU w zakładce aktualności. Poniżej fragment informacji skopiowany z tej strony:

SZKOŁA DLA RYNKU PRACY - ogłoszenie wyników
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ma zaszczyt
ogłosić, że w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła dla rynku pracy" realizowanym w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" najwyższą punktację i zarazem najwyższe miejsce w danej branży zajęły następujące szkoły:

1. Turystyka i hotelarstwo - Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdrój

... Nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom zostaną wręczone statuetki.

WSZYSTKIM SERDECZNIE I GORĄCO GRATULUJEMY!”

A teraz kilka słów o samym konkursie.

Organizator konkursu, KOWEZiU, uznaje, że współczesna szkoła zawodowa powinna realizować kształcenie zawodowe o wysokiej jakości, które między innymi:

 • kształtuje odpowiednie kompetencje zawodowe opisane w podstawach programowych dla zawodu,
 • rozwija kompetencje kluczowe niezbędne do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
 • kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
 • daje różne możliwości kształcenia (np. dodatkowe uprawnienia i certyfikaty), także osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie procesu kształcenia zawodowego,
 • solidnie przygotowuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • promuje umiejętności zawodowe swoich uczniów oraz analizuje oferty pracy dla absolwentów,
 • wyciąga wnioski z analizy losów absolwentów,

twierdząc, że zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej powinno być przygotowanie absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Dla organizatora ww. konkursu priorytetem w ocenie szkół zawodowych jest dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, czemu służy prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami, ich oczekiwaniami wobec szkół i ich uczniów.

Szkoła i zakład pracy, wg Organizatora konkursu, są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy.

Celem ogłoszonego konkursu była identyfikacja szkół, które w taki sposób pojmują swoją misję i zgodnie z tymi założeniami ją realizują. Organizator napisał: „Mając na uwadze - co podkreśla się w wielu opracowaniach i raportach - wciąż niewystarczającą współpracę szkół zawodowych z pracodawcami, bardzo ważna jest identyfikacja i promocja tych szkół i pracodawców, których efektywna współpraca wpływa znacząco na wysoką jakość kształcenia zawodowego, czemu służy projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Do ocenianych w ramach konkursu obszarów należały:

 1. Praktyczna nauka zawodu, tzn. Organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, dostosowanie programów praktyk zawodowych do warunków zakładu, dostosowanie programów zajęć praktycznych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
 2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, tj. zakup pomocy dydaktycznych, przekazanie materiałów, surowców niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych, wykorzystywany sprzęt, narzędzia niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych, patronat pracodawcy w zakresie kształcenia zawodowego, inne działania związane z doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły.
 3. Doskonalenie zawodowe kadry, jak: przekazywanie nauczycielom materiałów i informacji o nowościach technicznych i technologicznych, przyjęcie nauczycieli na praktyki/staże, zorganizowanie kursów/szkoleń dla nauczycieli, finansowanie doskonalenia nauczycieli
 4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez: zorganizowanie wycieczek zawodowych, inne formy doskonalenia zawodowego u pracodawców, organizowanie wycieczek zawodowych dla uczniów po zakładzie, organizowanie staży krajowych dla uczniów, organizowanie staży zagranicznych dla uczniów organizowanie szkoleń/kursów umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych, prowadzenie zajęć dla uczniów przez przedstawiciela pracodawcy
 5. Organizacja przez szkołę konkursów/ turniejów/ olimpiad/ itp., w tym: współpraca z pracodawcą, finansowanie/współfinansowanie konkursów przez pracodawców,
 6. Organizacja przez pracodawcę konkursów / turniejów / olimpiad itp. fundowanie nagród, współpraca ze szkołą

Dodać należy, że spośród wszystkich interesariuszy – pracodawców szkoły, w konkursie można było zaprezentować współpracę tylko z jednym pracodawcą.

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju wybrała do konkursu firmę Unity Line, z którą współpracuje już 10 lat. W tym okresie, na promie pasażerskim, pływającym z Polski: Świnoujście do Szwecji: Istadt, odbyło praktykę ok. 700 uczniów i 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

NAGRODY

 1. Nagrody zostaną przyznane w każdym z 16 obszarów zawodowych dla szkół, które uzyskają największą liczbę punktów. Najlepszym szkołom oraz pracodawcom - laureatom – zostaną wręczone statuetki „OSKARY ZAWODOWE”.
 2. W oparciu owzorcowych praktyk wg obszarów zawodowych powstanie 8 filmów (maks. 12-minutowych) promujących przykłady dobrych praktyk współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.

Dla Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju wynik tego konkursu to uwieńczenie 10 lat pracy nauczycieli i uczniów, a także bardzo dobrej współpracy z Firmą Unity Line.

Wszystkim, którzy pomagają nam w rozwoju szkoły i profesjonalnym przygotowaniu uczniów na potrzeby turystycznego rynku pracy, serdecznie dziękujemy. To także sukces naszych sojuszników, sponsorów oraz organu prowadzącego szkołę, który wspomaga nasz rozwój w wielu obszarach jej funkcjonowania.

Barbara Drożyńska – dyrektor Regionalnej szkoły turystycznej w Polanicy Zdroju

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole dobyła się debata „Pomóż mi być lepszym nauczycielem, a pomogę Ci być lepszym uczniem” zorganizowana przez Dyrekcję , Nauczycieli i Samorząd Szkolny działający pod opieką nauczyciela Pana Pawła Szpaka.

Celem debaty było porównanie nauczyciela i ucznia Regionalnej Szkoły Turystycznej do wspólnie określonego wzorca idealnego nauczyciela i idealnego ucznia.

W debacie wzięli udział przedstawiciele trzech zainteresowanych grup: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Każdy z uczestników miał do dyspozycji głos, który mógł oddać na każdą z pożądanych cech nauczyciela i ucznia. Pozostali, jako obserwatorzy, mogli wyrażać swoją opinię poprzez podnoszenie białych (aprobata) i czerwonych (dezaprobata) kart.

Organizatorzy przygotowali listę wstępnie określonych cech idealnego nauczyciela i ucznia, którą uczestnicy debaty mogli uzupełnić według własnego uznania. W ten sposób wyodrębniono po 25 cech. Aby pomiar był miarodajny, w pierwszej fazie, poprzez głosowanie, ustalono zgodność ustalonego wzorca z wyobrażeniem uczestników debaty. Jak się okazało większość cech przyjętego wzorca zyskało poparcie wszystkich uczestników.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

W drugiej fazie debaty uczestnicy poprzez głosowanie wyrażali własną uogólnioną opinię o nauczycielu i uczniu RST. Głos za cechą oznaczał, że nauczyciela czy ucznia RST charakteryzuje dana cecha. Głos przeciw oznaczał, że nauczyciel lub uczeń RST tej cech nie posiada. W ten sposób poznaliśmy uogólnioną ocenę nauczyciela i ucznia wyrażoną przez zainteresowane grupy.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Wyniki pokazały nam i naszym uczniom jak jesteśmy postrzegani, co jest naszą mocną stroną, a jakie obszary wymagają poprawy. Zważyć należy że nauczyciele i uczniowie dokonywali też samooceny co jest niezwykle ważne w tym badaniu. Dzięki temu już dziś wiemy, które oceny mają charakter obiektywny, a które subiektywny. Dokładna analiza wyników pozwoli nauczycielom i uczniom na podjecie działań naprawczych mających na celu zmianę postawy, a co za tym idzie również wizerunku nauczyciela i ucznia Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Na zakończenie uczniowie złożyli na ręce Pani Dyrektor Barbary Drożyńskiej kwiaty i życzenia dla nauczycieli Regionalnej Szkoły Turystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Był też skromny poczęstunek, tort upieczony przez uczennicę RST i miła atmosfera stworzona przez nas – nauczycieli i pracowników RST.

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com