Wiadomości

17 maja 2019 roku w Katowicach, w siedzibie Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek odbył się finał X edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci-,,Harcerze Niepodległej”. Nasz projekt historyczny został przez komisję pozytywnie oceniony, z czego bardzo się cieszymy. Bierzemy udział w tym przedsięwzięciu już po raz drugi. W tym roku drużyna reprezentowana była przez: Zuzannę Kűhnel, Julkę Kasperska i Weronikę Świniańska. W tej edycji grupa miała za zadanie odnalezienie w środowisku lokalnym harcerza Niepodległej, który przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości lub czynnie uczestniczył walcząc w czasie II wojny światowej, stawiając opór okupantom hitlerowskim i sowieckim, a po jej zakończeniu, działał w powojennej drugiej konspiracji niepodległościowej.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I KWALIFIKACYJNEGO

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH PIĘCIOLETNICH TECHNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W REGIONALNEJ SZKOLE TURYSTYCZNEJ W POLANICY – ZDROJU

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2019, poz.1737);

3) Zarządzenie nr 4 i 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia odpowiednio 28 stycznia i 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021;

4) Uchwała Nr 32/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 04 lutego 2020 r.

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493, 530 i 564)

 

W roku szkolnym 2020/2021 planuje się otworzyć następujące oddziały Technikum:

• technik hotelarstwa (ze specjalizacją pracownik pokładowy / steward / stewardessa)
• technik organizacji turystyki (ze specjalizacją animacja czasu wolnego)
• technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 1. Rekrutacja
  1. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:
   • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
   • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
   • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
   • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
  3. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju odbywa się elektronicznie, poprzez platformę Vulcan. Wnioski uczniów będą składane papierowo po uprzednim zalogowaniu się oraz wypełnieniu i wydrukowaniu tego wniosku z systemu dostępnego pod adresem:

   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

  4. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
   1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
   2. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zwolnieniu z egzaminu;
   3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
  5. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
   2. liczba punktów uzyskanych za oceny zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
   3. liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  6. W przypadku mniejszej ilości kandydatów niż liczba miejsc – przyjmuje się wszystkich kandydatów niezależnie od ilości punktów rekrutacyjnych.
  7. W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba miejsc w danym zawodzie– na pierwszym etapie rekrutacji bierze się łącznie kryteria:
   • Wyniki egzaminu ósmoklasisty;
   • Oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz techniki lub muzyki lub plastyki;
   • Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
   • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
   • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie wolontariatu.
 2. Przeliczanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. Za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z zasadą: liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu języka polskiego, matematyki, uzyskany z danego zakresu, mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
  2. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły, zgodnie z zasadą:
   1. 18 punktów za ocenę celującą,
   2. 17 punktów za ocenę bardzo dobrą,
   3. 14 punktów za ocenę dobrą,
   4. 8 punktów za ocenę dostateczną,
   5. 2 punktów za ocenę dopuszczającą,
  3. 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. Za szczególne osiągnięcia maksymalnie można uzyskać 18 punktów, w tym za:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów;
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów;
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów;
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty;
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
   3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów;
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów;
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.
   4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów;
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów;
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów;
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów;
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
   5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ppkt a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
    • krajowym - przyznaje się 3 punkty
    • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty
    • powiatowym - przyznaje się 1 punkt
   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.
  5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.
  6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:

   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   Kryteria te mają jednakową wartość.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

 

Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie Postępowania Rekrutacyjnego i Kwalifikacyjnego Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju, na rok szkolny 2020/2021, zawarte są w przepisach wymienionych na początku regulaminu.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klasy I pięcioletniego technikum

 UWAGA: TERMINY ZOSTAŁY ZMIENIONE DNIA 19.05.2020.

Lp.

Czynności w postępowaniu

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca

do 10 lipca 2020r.

do godz. 15.00

Od 22 lipca

do 27 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 31 lipca 2020r.

do 4 sierpnia 2020r.

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających pełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności Do 24 czerwca 2020r.  Do 29 lipca 2020r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 12 sierpnia 2020r.  do 14 sierpnia 2020r. 
5 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu

do 18 sierpnia 2020r. 

do 17 sierpnia 2020r. 
6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 od 13 do 18 sierpnia 2020r.
do godz. 15.00
od 17 do 21 sierpnia 2020r.
do godz. 15.00 
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00
 24 sierpnia 2020r.
do godz. 14.00

UWAGA: POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE W REKRUTACJI 2020/2020 ZOSTAŁO ODWOŁANE!!!

 Po raz kolejny Regionalna Szkoła Turystyczna zorganizowała charytatywną zbiórkę dla podopiecznych Domu Małego Dziecka w Kłodzku. W tym roku do zbiórki przyłączyli  się wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju, w szczególności uczniowie z klasy Vc z wychowawczynią - Panią Agnieszką Szota. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli z  obu szkół w ramach zbiórki udało się zebrać ogromne ilości odzieży,  zabawek, słodyczy i kosmetyków dla dzieci.

W ramach szkolnej akcji „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”  każdy mógł podzielić się z dziećmi odrobiną miłości i serca, za co w  imieniu opiekunów i dzieci Domu Małego Dziecka w Kłodzku serdecznie  dziękujemy.

Edyta Zarzycka-Kościesza

Już po raz drugi, z tym hasłem, odbył się konkurs kulinarny pod patronatem Hotelu SPA Dr Irena Eris w Polanicy- Zdroju.

Tym razem tematem przewodnim była „Zupa jesienna”.

Zadaniem każdego uczestnika było wcześniejsze opracowanie receptury, a potem przygotowanie i podanie zupy, która miała kojarzyć  się z obecną porą roku. Uczniowie zaskoczyli swoją pomysłowością, doborem surowców i smakiem gotowej potrawy. Była zupa kukurydziana, dyniowa, szpinakowa, paprykowa, a w niektórych z nich, widoczne tak charakterystyczne dla tego okresu orzechy włoskie czy  grzyby. Na stole pojawiły się różne kolory- czerwień, pomarańcz, zieleń, żółć, a nawet brąz;  wszystkim więc jesień kojarzyła się barwnie, na wesoło. Oprócz wykonania, wyporcjowania i wyekspediowania potraw, ocenie podlegało samo wykonanie zgodne z technologią produkcji.

Wszyscy uczestnicy zasłużyli na wielkie uznanie, zwłaszcza pierwszoklasiści, którzy bez kompleksów stanęli do rywalizacji ze starszymi kolegami i odnaleźli się w pracowni gastronomicznej.

Po ocenie organoleptycznej, krótkiej rozmowie z twórcą i burzliwej naradzie, szanowne Jury wyłoniło trójkę zwycięzców- wszyscy to gastronomowie z klas trzecich.

Najwyżej oceniono wykwintny smak i wygląd zupy krem z kasztanów jadalnych Jakuba Papierowskiego z kl. III Ga.

W nagrodę za I miejsce odbywać on będzie płatny staż w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Polanicy- Zdroju, pod okiem pana Rafała Grzegorzka finalisty Top Chef Polska.

Z klasy III Gb, Zuzanna Kuhnel za II i Nikola Duź za III miejsce, skorzystają z salonu piękności i masażu w tymże hotelu.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki od organizatora i sponsora konkursu.

Wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników, którzy po raz kolejny udowodnili, że rozwijają swoje kulinarne zainteresowania i właściwie wybrali zawód.

Konkurs  Konkurs  Konkurs  Konkurs

Więcej zdjęć w galerii


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com