DO REGIONALNEJ SZKOŁY TURYSTYCZNEJ W POLANICY-ZDROJU

Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych: 100

Wymagana minimalna ilość punktów: 36

Rodzaj kryterium

Sposób przeliczania ocen i wyników uzyskanych przez gimnazjalistów na punkty rekrutacyjne

Liczba punktów uzyskanych za wyniki części humanistycznej oraz części matematyczno – przyrodniczej, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniach o szczegółowych wynikach egzaminu.
(max. 50 punktów rekrutacyjnych)

Maksymalnie kandydat na podstawie Wyników egzaminów może uzyskać 50 punktów rekrutacyjnych, obliczanych w sposób następujący:
Dodaje się punkty uzyskane na egzaminie z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej, a następnie dzieli przez liczbę 2.
Np. uczeń uzyska 26 pkt. z części humanistycznej, a z części matematyczno przyrodniczej 20 punktów. W sumie uzyskał 46 punktów, co dzielimy przez 2. To oznacza, że uczeń uzyska 23 punkty rekrutacyjne na podstawie wyników egzaminów.

Liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, zawartych w świadectwie ukończenia gimnazjum.
(max. 40 punktów rekrutacyjnych)

W Regionalnej Szkole Turystycznej obliczając punkty rekrutacyjne w sposób jak poniżej, bierzemy pod uwagę oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

Język polski:

 • 10 punktów rekrutacyjnych uzyskuje uczeń, który uzyskał ocenę celującą na świadectwie z j. polskiego.
 • 8 punktów rekrutacyjnych za ocenę bardzo dobry
 • 6 punktów rekrutacyjnych za ocenę dobry
 • 4 punkty rekrutacyjne za ocenę dostateczny
 • 0 punktów rekrutacyjnych za ocenę dopuszczającą.

Matematyka:

 • 10 punktów rekrutacyjnych uzyskuje uczeń, który uzyskał ocenę celującą na świadectwie z matematyki
 • 8 punktów rekrutacyjnych za ocenę bardzo dobry
 • 6 punktów rekrutacyjnych za ocenę dobry
 • 4 punkty rekrutacyjne za ocenę dostateczny
 • 0 punktów rekrutacyjnych za ocenę dopuszczającą.

Język obcy wiodący:

 • 10 punktów rekrutacyjnych uzyskuje uczeń, który uzyskał ocenę celującą na świadectwie z j. angielskiego lub niemieckiego
 • 8 punktów rekrutacyjnych za ocenę bardzo dobry
 • 6 punktów rekrutacyjnych za ocenę dobry
 • 4 punkty rekrutacyjne za ocenę dostateczny
 • 0 punktów rekrutacyjnych za ocenę dopuszczającą.

Informatyka:

 • 10 punktów rekrutacyjnych uzyskuje uczeń, który uzyskał ocenę celującą na świadectwie z TI (technologia informatyczna, informatyka)
 • 8 punktów rekrutacyjnych za ocenę bardzo dobry
 • 6 punktów rekrutacyjnych za ocenę dobry
 • 4 punkty rekrutacyjne za ocenę dostateczny
 • 0 punktów rekrutacyjnych za ocenę dopuszczającą.

 

Punkty rekrutacyjne, możliwe do uzyskania za inne osiągnięcia:
(max. 10 punktów rekrutacyjnych)

 • 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • Za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (max. 5 punktów) 1 konkurs: 2 pkt., 2 konkursy: 4 punkty, 3 i więcej konkursów: 5 punktów rekrutacyjnych.
 • Za zajęcie od I do III miejsca za udział w konkursach szczebla powiatowego (wg wykazu w załączniku DKO), 1 punkt za 1 konkurs, 2 i więcej konkursów – maksymalnie 2 punkty rekrutacyjne

1 punkt rekrutacyjny do uzyskania
Zgodnie ze Statutem RST

 • Za wzorowe zachowanie
 • Za stałą, udokumentowaną na świadectwie ukończenia gimnazjum, działalność na rzecz społeczności lokalnej, szkolnej lub innych grup społecznych lub zwierząt, w ramach pracy organizacji pozarządowej, samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowej, organizacji charytatywnej

Rekrutacja do RST uwzględnia Zarządzenie DKO dotyczące laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

Zgodnie z Zarzadzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 72/2010  

W przypadku równorzędnych wyników rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydatów do RST, pierwszeństwo w przyjęciu uzyskują:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.
 • Kandydaci o ustalonych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Dodatkowe kryteria, które bierzemy pod uwagę w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnej ilości punktów, to:

 • Łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym
 • Ocena z zachowania
 • Liczba punktów na egzaminie w części humanistycznej (dla hotelarstwa ) i matematyczno – przyrodniczej (dla gastronomii i obsługi turystycznej)
 • Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

UWAGA! Dodatkowe kryteria są brane pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com