PRZYJMOWANIE PODAŃ DO REGIONALNEJ SZKOŁY TURYSTYCZNEJ

DO RST i do innych ponadgimnazjalnych szkół w powiecie kłodzkim stosuje się elektroniczny system naboru respektujący zasady ustalone w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Nazwa zadania

Termin

Opis obowiązujących zasad

Dokumenty

Dodatkowe dokumenty wymagane w RST

I ETAP NABORU

Elektroniczne zarejestrowanie się do wybranej szkoły przez kandydatów i złożenie podania do szkoły.

Od 27.04
do 27.05 br.

Kandydat może zarejestrować się elektronicznie i złożyć podanie równocześnie do trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu)

Uwaga: Regionalna Szkoła Turystyczna to zespół Techników w trzech różnych zawodach:

 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji usług gastronomicznych,
 • technik obsługi turystycznej.

Podanie do szkoły

-

Dokonanie ewentualnej zmiany decyzji o wyborze szkoły przez kandydata i przeniesienie podania do innej szkoły

Od 20.06.
do 21.06 br.

Kandydat może w tym czasie dokonać zmiany swojej decyzji nt. szkoły pierwszego wyboru.

Podanie do szkoły

-

Dołączenie do podania pozostałych dokumentów kandydata do RST

Od 22.06
do 24.06 br.

Absolwent gimnazjum, który jako szkołę pierwszego wyboru wskazał Regionalną Szkołę Turystyczną powinien donieść do RST wymagane dokumenty.

A także zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim – jeśli kandydat do RST takie posiada.

W terminie od 22.06 do 24.06 br. kandydat składa do wybranych szkół kopie dokumentów poświadczone przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał:

 • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

wraz z dokumentami wymienionymi -->

 • Trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie nazwiskiem i imieniem
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie.
 • Podanie o przyznanie internatu – jeśli kandydat jest tym zainteresowany
 • Ewentualne zaświadczenie z publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dyrektor RST ogłosi listę kandydatów przyjętych do Regionalnej Szkoły Turystycznej – po I etapie naboru, na podstawie dokonanej rekrutacji w oparciu o dokumenty  złożone przez kandydatów.

1.07.2011

Lista uczniów przyjętych do RST z I etapu naboru, zostanie wywieszona w przedsionku RST – przy głównym wejściu do szkoły.

UWAGA! BARDZO WAŻNE:
Do dnia 5.07.2011, przyjęci do RST kandydaci są zobowiązani złożyć w sekretariacie RST n/w dokumenty:

j.w.

Złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginałów świadectwa i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 5.07 br.

Złożenie przez kandydatów kompletu oryginalnych dokumentów oraz oświadczenia woli podjęcia przez ucznia nauki w RST jest koniecznym warunkiem przyjęcia go do RST.

 • oświadczenie woli podjęcia nauki w RST
 • oryginał świadectwa
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

j.w.

ZAKOŃCZENIE I ETAPU NABORU DO RST:
Wywieszenie ostatecznej listy przyjętych kandydatów do RST w I etapie naboru.

W przypadku wolnych miejsc w RST po I naborze –  ogłoszenie II etapu naboru.

6.07.2011

W przypadku wolnych miejsc w RST, po I etapie naboru, uczniowie niezakwalifikowani do innych szkół będą mieli prawo złożyć swoje dokumenty (oryginały) do RST.

 

 

II ETAP NABORU – tylko w przypadku gdy będą jeszcze wolne miejsca po zakończeniu I etapu naboru.

URUCHOMIENIE II etapu naboru do RST – jeśli po I etapie naboru będą wolne miejsca.

do 7.07 br.

Jeśli będą wolne miejsca w RST – Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do żadnej ze szkół, będą mogli złożyć swoje dokumenty.

Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy podania uczniów oraz złożone wraz z nim dokumenty podczas II naboru.

 • oryginał świadectwa
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

j.w.

Ogłoszenie list przyjętych uczniów po II etapie naboru.

8.07.2011

Lista uczniów przyjętych do RST z II etapu naboru, zostanie wywieszona w przedsionku RST – przy głównym wejściu do szkoły.

j.w.

j.w.

Skompletowanie oryginałów świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego w nieprzekraczalnym terminie i potwierdzenie efektów z I etapu naboru

12.07 br.

Złożenie przez kandydatów kompletu oryginalnych dokumentów oraz podpisanie woli podjęcia przez ucznia nauki w RST oznacza przyjęcie go do RST.

 • oświadczenie woli podjęcia nauki w RST
 • oryginał świadectwa
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

j.w.

ZAKOŃCZENIE II ETAPU NABORU DO RST:
Wywieszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do RST w II etapie naboru.

W przypadku wolnych miejsc w RST po II naborze – dyrektor ogłosi III etap naboru.

13.07.2011

W przypadku wolnych miejsc w RST, po II etapie naboru, uczniowie niezakwalifikowani do innych szkół będą mieli prawo złożyć swoje dokumenty (oryginały) do RST.

   

Zebranie ogólne nowoprzyjętych uczniów z dyrektorem RST wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia.

14.07.2011
godz. 16.00

Przekazanie uczniom przyjętym do RST i ich rodzicom najważniejszych informacji nt. rozpoczęcia nowego roku szkolnego w RST, podręczników szkolnych, zasad obowiązujących w RST, na podstawie Statutu RST, wydanie zaświadczeń uprawniających do uzyskania zasiłku rodzinnego na dziecko oraz zaświadczeń uprawniających do zakupu biletu miesięcznego na PKS.

Odbiór dokumentów przez uczniów, którzy nie zostaną przyjęci do RST z powodu braku miejsc lub niespełnienia kryteriów przyjęcia,

do 20.07 br.

UWAGA !!!

Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 20.07.2011 r. W przeciwnym przypadku dostarczone kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

III ETAP NABORU – jeśli będą miejsca po I i II etapie naboru – od 20.07.2011 do 31.08.2011

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów.

31.08.2011

KONIEC REKRUTACJI

Złożenie przez dyrektora RST infromacji o efektach naboru w RST

6.07. 2011
13.07.2011
31.08.2011

Kuratorium Oświaty, rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, punkt informacyjny w Wałbrzychu

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com