WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ - NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W REGIONALNEJ SZKOLE TURYSTYCZNEJ W POLANICY – ZDROJU

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

3) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

5) zarządzenie nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r.;

6) zarządzenie nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r.;

7) uchwała Nr 20/2019 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 05 lutego 2019 r.

 

 1. Rekrutacja
  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
  2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju odbywa się elektronicznie, poprzez platformę Vulcan. Wnioski uczniów będą składane papierowo po uprzednim zalogowaniu się oraz wypełnieniu i wydrukowaniu tego wniosku z systemu dostępnego pod adresem:

   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

  3. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko te wnioski, które znajdą się w systemie dostępnym dla uczniów od 13 maja 2019 r.
  4. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
   1. świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;
   2. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
  5. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty;
   2. liczba punktów uzyskanych za oceny zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
   3. liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
  6. Rekrutacja elektroniczna trwa od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
  7. W terminie od 19 czerwca do 25 czerwca 2019 r. kandydat do szkoły składa w sekretariacie szkoły:
   1. świadectwo ukończenia szkoły
   2. zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego /ósmoklasisty.
 2. Kwalifikowanie:
  1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 16 lipca 2019 r.
  2. Złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty, jak też orzeczenia lub opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub/i orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli zostały wydane kandydatowi) od 16 do 24 lipca 2019 r.
  3. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi do 25 lipca 2019 r.
  4. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie – do 25 lipca 2019 r.
  5. Przyjmowanie dokumentów kandydatów do drugiego naboru - do 23 sierpnia 2019 r.
  6. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w drugim naborze nastąpi nie później niż 29 sierpnia 2019 r.
  7. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie miejsc wolnych w szkole – 26 lipca 2019 r.
 3. Przeliczanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. Kandydat do szkoły może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
   1. za wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty – max.100 punktów;
   2. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły – max.72 punkty;
   3. za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów;
   4. za osiągnięcia w konkursach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły – max.18 punktów;
   5. za osiągnięcia w aktywności społecznej – 3 punkty.
  2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: wynik procentowy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.
  3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik procentowy z języka polskiego, matematyki - mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3.
  4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły (z czterech przedmiotów), przyznaje się:
   1. 18 punktów za ocenę celującą,
   2. 17 punktów za ocenę bardzo dobrą,
   3. 14 punktów za ocenę dobrą,
   4. 8 punktów za ocenę dostateczną,
   5. 2 punktów za ocenę dopuszczającą,
  5. 7 punktów przyznaje się za ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  6. Za inne osiągnięcia maksymalnie można uzyskać 18 punktów, w tym za:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów;
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów;
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy:
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów;
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty;
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
   3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów;
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów;
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.
   4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów;
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów;
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów;
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów;
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
   5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ppkt a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
    • krajowym - przyznaje się 3 punkty
    • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty
    • powiatowym - przyznaje się 1 punkt
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.
  8. Do poszczególnych zawodów w technikum określa się zajęcia edukacyjne uwzględnione do punktacji:
   1. W przypadku absolwentów gimnazjum

    Lp

    Zawód

    Punktowane przedmioty

    1

    Technik żywienia i usług gastronomicznych

    Język polski

    Język obcy*

    Matematyka

    Zajęcia techniczne

    2

    Technik hotelarstwa

    Język polski

    Język obcy*

    Matematyka

    Zajęcia artystyczne

    3

    Technik organizacji turystyki

    Język polski

    Język obcy*

    Matematyka

    Zajęcia artystyczne

    *język obcy (angielski, niemiecki lub francuski) – uwzględnia się wyższą z ocen

   2. W przypadku absolwentów szkoły podstawowej:

    Lp

    Zawód

    Punktowane przedmioty

    1

    Technik żywienia i usług gastronomicznych

    Język polski

    Język obcy*

    Matematyka

    technika

    2

    Technik hotelarstwa

    Język polski

    Język obcy*

    Matematyka

    muzyka /plastyka*

    3

    Technik organizacji turystyki

    Język polski

    Język obcy*

    Matematyka

    muzyka /plastyka*

    *język obcy (angielski, niemiecki lub francuski) oraz muzyka lub plastyka – uwzględnia się wyższą z ocen

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, na drugim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół zgodnie z kolejnością składanych oryginalnych świadectw i oryginalnych zaświadczeń o egzaminie gimnazjalnym / ósmoklasisty wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 zawarte są w aktualnych przepisach.

Załącznik do zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora RST.

Opracowała Beata Dreszer

 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com