Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju z dnia  09 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji realizacji zadań Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju od 12 kwietnia 2021 roku

Czytaj dalej:

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 kwietnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.651),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370 i 532)

zarządzam, co następuje:

 • 1.

Od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 roku ogranicza się funkcjonowanie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju, polegające na realizowaniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym wszelkich form zajęć praktycznych.

 • 2.

 

W odniesieniu do uczniów, dla których jest brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizuje  się realizację zajęć na terenie szkoły, w tym realizację zajęć rewalidacyjnych i konsultacji.

 • 3.

Pozostałe zajęcia dodatkowe dla uczniów, w formie pracy z uczniem zdolnym, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz nauczania indywidualnego odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • 4.

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju realizują w swoich salach lekcyjnych/pracowniach, zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Emerytowani Nauczyciele, nauczyciele na kwarantannie - zatrudnieni w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju, mogą prowadzić nauczanie zdalne z miejsca zamieszkania/miejsca odbywania kwarantanny.

 • 5.

 

W wyjątkowych przypadkach, w sytuacjach uniemożliwiających prowadzenie zajęć w szkole, nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem szkoły, mogą prowadzić nauczanie zdalne z miejsca zamieszkania, po złożeniu wniosku w tej sprawie do dyrektora szkoły (załącznik nr 1 do zarządzenia) i dokumentowaniu tych zajęć według wcześniejszych zasad. Zachowują ważność wcześniej złożone wnioski.

 • 6.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

 1. dziennika elektronicznego funkcjonującego w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju,
 2. aplikacji Teams, która w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju stanowi jednolitą platformę komunikacji, służącą do prowadzenia zajęć na odległość,
 3. metod i technik wskazanych w § 2 Rozporządzenia wymienionego w punkcie 2 niniejszego Zarządzenia.
 • 7.

Formą potwierdzenia obecności ucznia podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest zalogowanie się przez niego na początku zajęć w aplikacji Teams i obecność na nich do końca zajęć. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest także wysłanie przez niego zadania (zadań) w terminie określonym przez nauczyciela.

 • 8.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest w sposób stacjonarny lub zdalny, po ustaleniu z pedagogiem szkolnym.

 • 9.

 

Do dnia 18 kwietnia 2021 r. internat pozostaje zamknięty.

 

 • 10.

Z dniem 12 kwietnia 2021 roku traci moc Zarządzenie nr 10/ 2021 Dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie organizacji realizacji zadań Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy - Zdroju od 29 marca 2021 roku.

 

 • 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 roku.

Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju

 

 

 

 

 

 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com