Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.824),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370 i 532)

zarządzam, co następuje:

 • 1.

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 roku obowiązuje w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju nauczanie hybrydowe, polegające na realizowaniu zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym części oddziałów szkoły  - zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się zgodnie z przyjętą przed epidemią procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju.

 

 • 2.

Na zajęcia, o których mowa w §1. uczęszczają klasy pierwsze i drugie, zgodnie z planem tych zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego i z przyjętym podziałem na grupy podczas zajęć z języka obcego, zajęć wychowania fizycznego i zajęć w ramach kształcenia zawodowego.

 

 • 3.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego z rozdziałem grup odbywających lekcje na sali gimnastycznej, boisku ORLIK, siłowni i zajęć na świeżym powietrzu poza obiektem szkolnym.

 • 4.

W okresie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 30 maja 2021 roku uczniowie klas trzecich odbywają praktyki zawodowe u pracodawców, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

 

 • 5.

 

Zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu, które odbywają się na dotychczasowych zasadach, są zorganizowane jako zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo i nie podlegają przepisom nauczania hybrydowego.

 


 • 6.

 

W przypadku, gdy z powodu nałożonej kwarantanny na ucznia danego oddziału, oddział odbywać będzie zajęcia w sposób zdalny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami, jakie obowiązują w takiej sytuacji.

 • 7.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

 1. dziennika elektronicznego funkcjonującego w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju,
 2. aplikacji Teams, która w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju stanowi jednolitą platformę komunikacji, służącą do prowadzenia zajęć na odległość,
 3. metod i technik wskazanych w § 2 Rozporządzenia wymienionego w punkcie 2 niniejszego Zarządzenia.
 • 8.

Formą potwierdzenia obecności ucznia podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest zalogowanie się przez niego na początku zajęć w aplikacji Teams i obecność na nich do końca zajęć. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest także wysłanie przez niego zadania (zadań) w terminie określonym przez nauczyciela.

 • 9.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest w sposób stacjonarny lub zdalny, po ustaleniu z pedagogiem szkolnym.

 • 10.

Do dnia 16 maja 2021 r. internat jest udostępniony dla wszystkich uczniów.

 

 • 11.

 

Z dniem 17 maja 2021 roku traci moc Zarządzenie nr 14/ 2021 Dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji realizacji zadań Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy - Zdroju od 03 maja 2021 roku.

 

 • 12.

 

Ustalenia zawarte w niniejszym zarządzeniu mogą ulec zmianie wraz ze zmianą przepisów prawnych odnoszących się do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

 

 • 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 roku.

Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com