Erasmus+ dla nauczycieli

EU flag Erasmus vect POS


Regulamin Rekrutacji do projektu ERASMUS+ „Praktyczne kształcenie nauczycieli na turystycznym rynku pracy”

Pierwsza mobilność „Job –shadowing w szkole animacji IES BEN GABIROL w Maladze”

§ 1 Informacje o projekcie

Job-shadowing to rodzaj projektów, które polegają na wyjeździe do zagranicznej organizacji lub zaproszenia jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach. Idea tych działań przypomina staż krótkoterminowy. Istotne jest, aby projekt dawał wymierny skutek w postaci rozwoju zawodowego uczestniczącej w nim osoby i miał wpływ na zwiększenie jakości pracy organizacji.

Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa nauczycieli Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju w projekcie pt „Praktyczne kształcenie nauczycieli na turystycznym rynku pracy” realizowanym podczas tygodniowych praktyk zawodowych w Szkole IES BEN GABIROL w Maladze, Hiszpania.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+ Mobilność Edukacyjna KA101-MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJNEJ SZKOLNEJ.

Główne cele projektu:

 1. pomoc nauczycielom w poznaniu technik animacji i wdrażaniu poznanych w kształceniu zawodowym, poprzez uczenie się od nauczycieli bardziej doświadczonych,

 2. we współpracy w tym obszarze duży nacisk kładziony będzie na innowacyjność metod pracy z młodzieżą aby z roli nauczyciela wejść w rolę mentora i autorytetu zawodowego dla ucznia. Będziemy obserwowali hiszpańskich nauczycieli w działaniu, a tym samym zdobywali nowe doświadczenia

 3. podniesienie kompetencji językowych w języku angielskim

Projekt realizowany jest w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju w okresie 05.08.2019 r. – 31.03.2020 r.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 10 nauczycieli zaangażowanych w kształcenie animatorów czasu wolnego.

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele RST w Polanicy-Zdroju zaangażowani w kształcenie animatorów czasu wolnego.

 2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (Załącznik nr 1).

 3. Kolejnym etapem rekrutacji jest procedura opisana w Załączniku nr 2

 4. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy.

 5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora projektu – Barbary Szeligi.

 6. Po zrealizowanej praktyce job-shadowing każdy uczestnik, z wyjątkiem Dyrektora Szkoły i Koordynatora projektu, przystąpi do egzaminu końcowego, zgodnie z założeniami zawartymi w Załączniku 3 i 4.

 7. Uczestnik, rozliczy projekt nie później niż do 20 marca 2020 roku.

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacji nauczycieli dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Szkoły. W skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą:

Dyrektor – Beata Dreszer,

Koordynator Projektu – Barbara Szeliga,

Przedstawiciel Pracodawcy RAINBOW tj. Trener Akademii Animatorów Hotelowych,

Koordynator Klas Patronackich RAINBOW, Przyjaciel Szkoły –Aleksandra Wodzyńska- Wójcik

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od czerwca do września 2019

 2. Harmonogram rekrutacji podany zostanie do wiadomości odrębnym komunikatem.

 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, rekrutacja zostanie przeprowadzana w formie konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

- są nauczycielami RST w Polanicy-Zdroju,

- deklarują chęć podnoszenia kwalifikacji językowych (język hiszpański i/lub angielski),

- angażują się w działania dodatkowe na rzecz swojego rozwoju zawodowego w zakresie animacji czasu

wolnego

- wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku w celach realizacji i

upowszechniania projektu

 1. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

w pierwszej części rekrutacji kandydat zgłasza chęć udziału w projekcie job-shadowing wypełniając ankietę i określając swój poziom znajomości języka angielskiego

w drugiej części rekrutacji kandydat będzie mógł uzyskać 30 punktów od komisji, która oceni dokumentację wg przyjętych kryteriów Załącznik nr 2.

 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w Pokoju Nauczycielskim w dniu 09.09.2019

 2. W przypadku zdobycia przez kandydatów takiej samej ilości punktów o zakwalifikowaniu nauczyciela decyduje Dyrektor Szkoły .

 3. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

 4. Nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

 5. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni roboczych a wyniki rekrutacji po tym terminie są ostateczne.

 6. Nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym .

§ 4. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych

A) Nauczyciele , którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają:

 1. kod dostępu do platformy językowej Instaling w języku angielskim i są zobowiązani do systematycznej pracy nad swoim poziomem językowym. Ewaluacja postępów będzie odbywać się w każdy poniedziałek tygodnia. Będzie ją prowadzić Barbara Szeliga. Każdy z nauczycieli otrzyma mailem informację o postępach tj. frekwencji i ilości zapamiętanych słówek.

 2. dodatkowo, dla chętnych którzy złożą deklarację na ręce Barbary Szeligi będzie udostępniona platforma Instaling z językiem hiszpańskim – oferująca podstawowy zakres umiejętności językowych

 3. uczestnicy, którzy zadeklarowali komunikatywny lub początkujący poziom języka angielskiego otrzymają (wypożyczenie) pakiet premium do nauki języka angielskiego „Prof. Henry” tj. słownictwo A1-C1, rozumienie ze słuchu i konwersacje A1-C1, gramatyka A1-C1, książka do nauki języka angielskiego do SAMODZIELNEJ pracy nad swoim językiem. Po przeszkoleniu przez Barbarę Szeligę zobowiązują się do systematycznej nauki, w celu podniesienia umiejętności językowych. Pakiety zostaną zwrócone, na ręce Barbary Szeligi po zakończeniu projektu, nie później niż 28.02.2020

 

Na podstawie analizy przyrostu umiejętności językowych, każdy uczestnik otrzyma „ocenę” od 1-6 wskazującą na zaangażowanie ( liczba ukończonych sesji Instalin, Prof Henry, przyrost słownictwa itp.) nauczyciela w podwyższanie swoich kompetencji językowych.

Zwolnieni zadań zawartych w punkcie A są nauczyciele języka angieslkiego.

B) Zajęcia w ramach przygotowania językowego i kulturowego zorganizowane będą w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju w styczniu 2020.

C) Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:

kursu języka angielskiego - 10 godz. dla każdej grupy,

przygotowania kulturowego – zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów Hiszpanii - 2 godz. dla

wszystkich

 

D) Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

E) Każdą nieobecność na zajęciach należy zgłosić wcześniej koordynatorowi projektu. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. Opuszczenie więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia oznacza rezygnację nauczyciela z udziału w projekcie i pokrycie pełnej kwoty zakupionych biletów lotniczych i zwrot otrzymanych materiałów. Jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.

§ 5 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:- rezygnacja zostanie złożona na piśmie do dyrektora RST w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny lub rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych do momentu zakupienia biletów lotniczych,

2. W przypadku rezygnacji po zakupie biletów lotniczych nauczyciel ponosi koszty przebookowania biletu na inną osobę, zgodnie z wystawionym przez linie lotnicze rachunkiem, (szacunkowa wartość zgodnie z regulaminem przewoźnika).

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zdaniach projektowych uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.

§ 6 Postanowienia końcowe

Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2019

Załączniki 1-4 stanowią integralną część Regulaminu.       

Krótki opis projektu.

     

Projekt: „Praktyczne kształcenie nauczycieli na turystycznym rynku pracy ”

realizowany w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 1 przez Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy Zdroju

realizowany będzie w okresie 01.09.2019 - 31.08.2021.

     W ramach realizacji projektu planujemy zorganizować 4 grupy wyjazdowe nauczycieli szkoły, najpierw do zaprzyjaźnionej od 2013 roku szkoły Animacji w Maladze ( tygodniowy job shadowing) a następnie na dwutygodniowy kurs języka angielskiego (poziom B1 oraz refreshing course) do Irlandii.

     Beneficjentami w projekcie kształcenia będzie 22 nauczycieli szkoły.

     Instytucjami przyjmującymi są:

* szkoła średnia IES BEN GABIROL w Maladze (Hiszpania) oraz

* firma Your International Training z Irlandii.

     Posiadają one wieloletnie doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży z całej Europy a także w organizacji kursów językowych, metodycznych i przyjmowania nauczycieli na job shadowing. Kraje partnerskie zostały wybrane z uwagi na pionierskie podejście do dualnego systemu kształcenia zawodowego, a my chcemy uczyć się od najlepszych.

     Szkoła partnerska z Malagi umożliwi nauczycielom RST obserwowanie przez 5 dni pracy swojego indywidualnego mentora, zbierając w ten sposób doświadczenia w zawodzie. Będzie jego „cieniem”, asystując w jego codziennym planie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Partner zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę merytoryczną oraz realizację programu kulturalnego obejmującego zapoznanie z obyczajami kraju goszczącego. Mentorzy zabiorą również swoich podopiecznych do hoteli na rozmowy z kierownictwem o organizacji dobrych praktyk dla animatorów.

         Partner z Irlandii zorganizuje uczestnikom kurs języka angielskiego przez najlepszych lektorów a także zrealizuje uzgodniony program kulturowy

w tym wizyty w Irish International Hotel & Catering School in Galway oraz w Dingle Cookery School.

 

       Przed rozpoczęciem mobilności uczestnicy zostaną zapoznani z kulturą i historią kraju goszczącego. Skorzystają również z kursu języka angielskiego i hiszpańskiego, przygotowującego do prawidłowej realizacji celów projektu.

 

        Udział w projekcie będzie szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie posiadanych umiejętności, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły i nadanie jej europejskiego wymiaru. Dodatkową zaletą przystąpienia do programu będzie możliwość obserwowania przez uczniów postaw nauczycieli, jako świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z szans udostępnianych przez UE. Pomoże to nauczycielom naszej szkoły stać się mentorami i autorytetami w dziedzinie kształcenia.

     Głównymi celami projektu są:

* zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych,

* podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się,

* rozwój kompetencji społecznych i kulturowych,

* rozszerzenie kompetencji w zakresie nauczania nowej specjalizacji Animacji Czasu Wolnego,

* porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich,

* zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego,

* wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły oraz

* wzmocnienie dualnego kształcenia zawodowego.

     Efektami job shadowing będzie:

* pogłębiona diagnoza kompetencji i predyspozycji szkoły w Maladze do wykorzystania w warunkach polskich,

* diagnoza polskich deficytów na tle wysoko rozwiniętych kompetencji nauczycieli animacji w Hiszpanii,

* diagnoza kompetencji miękkich poszukiwanych w zawodzie animatora: precyzja, otwartość, elastyczność, przebojowość, pokonywanie stresu związanego z wystąpieniami publicznymi. Cechy te są podstawą poszukiwań każdego dobrego pracownika w innych zawodach.

     Nauczyciele odpowiedzą na pytania jak pokierować grupą uczniów aby stworzyli szczegółowy program animacji, jak stworzyć program 'dnia tematycznego' i w jaki sposób ewaluować własne działania animacyjne. Każdy uczestnik wykona listę technik pracy z grupą animatorów do wykorzystania przez innych nauczycieli na swoich lekcjach.

     Efektami kursu angielskiego będzie:

* wydanie podręcznego słownika wyrażeń branżowych jako dodatek do skryptu napisanego przez nauczycieli RST do nowej podstawy programowej,

* wzmocnienie nauczania języka angielskiego również przez nauczycieli innych przedmiotów na zasadzie interdyscyplinarności,

* umiejętność patrzenia na nauczany przedmiot z nowej perspektywy, co pozwoli indywidualnie poznać wartość różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz większą wrażliwość na nią,

* otwartości na społeczność międzynarodową w RST.

 

     Udział w projekcie przyniesie szkole wiele długofalowych korzyści np. pozyskane kompetencje językowe uatrakcyjnią prowadzone interdyscyplinarne lekcje, wzbogacając warsztat pracy o nowe metody nauczania. Szkoła będzie podejmować dalsze starania pozyskiwania partnerów wspomagających jej działania w kształceniu zawodowym. Chcemy, aby nasi nauczyciele nie odbiegali w warsztacie pracy od swoich zagranicznych kolegów.

 

Barbara Szeliga

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com