„Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2”

realizowanym przez

Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy-Zdroju

 

§ 1. Informacje o projekcie

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju w projekcie pt „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” realizowanym podczas czterotygodniowych praktyk zawodowych w hotelach, restauracjach i obiektach turystycznych w Szwecji, Irlandii i Hiszpanii.
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, mobilność edukacyjna - wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.
 3. Główne cele projektu:
  • wpieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych,
  • lepsze dostosowanie umiejętności uczniów do oczekiwań pracodawców i rynku pracy, a tym samym zwiększenie jakość usług na rzecz gości i konsumentów, zarówno w kraju jak i za granicą,
  • umożliwienie uczniom praktyczną naukę samodzielności i ukierunkowania na własny rozwój zawodowy,
  • umacnianie więzi międzykulturowych i szacunku do wykonywania własnej pracy,
  • uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas szkolenia poprzez dokument Europass Mobilność, Europass CV, ECVET.
 4. Projekt realizowany jest w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju w okresie 31.12.2020 r. – 31.08.2022 r.
 5. W ramach projektu wsparcie otrzyma 48 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki.
 6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice RST w Polanicy-Zdroju kształcący się w zawodach wymienionych w § 1 pkt.5.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1), który można pobrać na stronie internetowej szkoły www. rst.ng.pl w zakładce projekty europejskie, wydrukować w wersji papierowej dostarczyć w podanym na stronie internetowej terminie do koordynatora projektu – Barbary Szeligi.
 3. Kolejnym etapem rekrutacji jest procedura opisana w Załączniku nr 2, oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją rekrutacyjną.
 4. Uczestnik projektu posiada ważny paszport i/lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy.
 5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora projektu – Barbary   Szeligi.

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Szkoły. W skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą:
  • z-ca dyrektora  – Magdalena Bregin
  • nauczyciel hotelarstwa– Teresa Nowicka,
  • nauczyciel języka angielskiego,
  • pedagog szkolny – Agnieszka Chwiłka
  • opiekun wyjeżdżający z daną grupą – jako obserwator.
  • koordynator projektu - jako obserwator
 2.  Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022
 3.  Harmonogram rekrutacji dla każdej grupy podany zostanie do wiadomości odrębnym komunikatem.
 4.  Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.
 5.  Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:
  • są uczniami RST w Polanicy-Zdroju,
  • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego ( min dostateczny),
  • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży poprzez angażowanie się w działania dodatkowe na rzecz swojego rozwoju zawodowego (oprócz programowych praktyk zawodowych),
  • cechuje ich nienaganne zachowanie i wysoka frekwencja.
 6. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń w szkole, stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
 7. Szczegółowe kryteria rekrutacji:
  • w pierwszej części rekrutacji kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 55 punktów, na które składają się punkty wymienione w Załączniku nr 2,
  • w drugiej części rekrutacji kandydat będzie mógł uzyskać dodatkowe 25 od komisji, która zbada dojrzałość kandydata i predyspozycje zawodowe  do wykonywania zadań na docelowym stanowisku pracy,
 8. W przypadku zdobycia przez kandydatów takiej samej ilości punktów o zakwalifikowaniu ucznia decyduje opinia dyrektora i kierownika kształcenia praktycznego .
 9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w RST oraz na fanpagu projektu pt „Praktyki zawodowe w hotelach….”.
 10. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, z danego zawodu, w przypadku gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Złożone przez kandydata skserowane dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 12. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 13. Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni roboczych a wyniki rekrutacji po tym terminie są ostateczne.
 15. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, wraz z rodzicami/ opiekunami, są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym.
 16. Rodzic/opiekun prawny ucznia wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka/podopiecznego w projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem udziału w projekcie (Załącznik nr 3).

§ 4. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do projektu

 1. Zajęcia w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego zorganizowane będą w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju i/lub online na platformie Teams oraz OLS
 2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:
  • kursu języka angielskiego zawodowego - 15 godz. dla każdej grupy,
  • przygotowania kulturowego – zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów Irlandii - 2 godz.
  • przygotowanie pedagogiczne - zajęcia z zakresu zachowywania się w trudnych sytuacjach - 2 godz.
  • spotkania z doradcą zawodowym – przygotowanie Europass CV i zapoznanie z systemem ECVET - 2godz.
  • szkolenie BHP i pierwszej pomocy – 2 godz
 3. Dodatkowo zorganizowane będą zajęcia związane z tematyką wyjazdu prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
 6. Każdą nieobecność na zajęciach należy zgłosić wcześniej koordynatorowi projektu. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia uczeń zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.
 7. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.
 8. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych  bezpośrednio uczestnikowi, lub w grupie na fanpagu „Praktyki w hotelach...”,
  • nieodpłatnego udziału w projekcie, z wyjątkiem sytuacji opisanych w paragrafie 6 i 7,
  • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
  • otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
  • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy na każdym etapie realizacji projektu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na liście obecności),
  • podejścia do testu językowego online na platformie OLS oraz systematycznej nauki na tej platformie,
  • 100% obecności podczas praktyki w kraju goszczącym (dotyczy: punktualności, realizowania zadań powierzonych podczas szkolenia oraz przez opiekuna grupy, informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyki i stopień satysfakcji uczestnika),
  • uczestnictwa w zajęciach kulturowych,
  • uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,
  • czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami projektu,
  • stworzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcie,
  • sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez opiekuna projektu,
  • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.
 3. W przypadku absencji uczestnika projektu na zajęciach wynikłej z choroby potwierdzonej przez lekarza, uczeń zaległe dni pracy zrealizuje u pracodawcy polskiego – honorowego patrona projektu.

§ 6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  • rezygnacja została złożona na piśmie do dyrektora RST w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego),
  • rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji, uwzględniając zapis pkt 3. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie po zakupieniu biletów limiennych uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty przebookowania biletu na inną osobę, zgodnie z wystawionym przez lprzewoźnika rachunkiem, (szacunkowa wartość zgodnie z regulaminem przewoźnika to 50 Euro).

§7. Możliwość usunięcia uczestnika projektu w czasie mobilności

 1. Opiekun może usunąć uczestnika projektu w czasie mobilności jeżeli uczeń dopuszcza się rażących uchybień w realizacji projektu:
  • nie przestrzega przepisów bhp i ppoż na stanowisku pracy,
  • jest arogancki w stosunku do opiekunów, mentora i w miejscu zakwaterowania,
  • nie wykonuje zleconych zadań podczas realizacji praktyki,
  • uporczywie łamie zasady współżycia społecznego (spożywa alkohol, narkotyki, pali papierosy).
 2. W przypadku wystąpienia wymienionych w punkcie 1 problemów, uczeń nie otrzymuje kieszonkowego za okres nie przystępowania lub niedopuszczenia do stanowiska pracy. Ponadto uczeń zrealizuje program projektu u polskiego pracodawcy wyłącznie w okresie ferii zimowych lub wakacji w ilości dni niewykonanych w kraju goszczącym. W drastycznych przypadkach, zagrażających mieniu i zdrowiu osób uczestniczących w projekcie rodzice ucznia zobowiązani są pokryć koszty odesłania ich dziecka do Polski.

§8.Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik projektu powinien posiadać aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty i/lub paszport).
 2. Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com